Har ditt företag tänkt investera i nya inventarier?

Då kan det vara bra att passa på innan 2021 tar slut, inventarieköp som är gjorda under 2021 kan nämligen ge skattereduktion med 3,9% av anskaffningsvärdet enligt Riksdagens beslut om en ny tillfällig lag.

Coronapandemin har lett till en lägre investeringstakt hos företagen enligt regeringen. Lagen är därför tänkt att stimulera till ökning och tidigareläggning av investeringar i maskiner och andra inventarier och på så sätt bidra till en snabbare återhämtning av ekonomin.

 

Skattereduktionen får göras av juridiska och fysiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet och gäller maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten. Inventarier av mindre värde (lägre än ett halvt prisbasbelopp), korttidsinventarier (förbrukningsinventarier) och immateriella inventarier ger därmed inte rätt till skattereduktion.

 

Krav på leverans och viss innehavstid
Inventarierna måste vara anskaffade under 2021 och med det menas att de behöver ha levererats till företaget under 2021, det räcker inte att fakturan har erhållits. Även om man har brutet räkenskapsår behöver anskaffningen vara gjord under kalenderåret 2021-01-01—2021-12-31.

Det krävs att inventarierna stannar kvar i verksamheten under viss tid, de ska fortfarande tillhöra verksamheten det första beskattningsåret som avslutas 2022-12-31, eller vid utgången av det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum om man har brutet räkenskapsår.

 

Ansökan och skatt
Ansökan om skattereduktionen görs i inkomstdeklarationen för det första beskattningsår som avslutas 2022-12-31 eller senare.  För att kunna utnyttja skattereduktionen krävs också att det finns skatt att räkna av den mot. Skattereduktionen kan räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Om det inte finns tillräckligt med skatt att utnyttja reduktionen mot så kan det återstående beloppet tillgodoräknas i inkomstdeklarationen för det följande beskattningsåret. Om företaget har rätt till flera olika skattereduktioner så räknas denna av sist.

 

Inköp inom intressegemenskap m m
Särskilda regler finns för delägare i handelsbolag och kommanditbolag samt för inköp inom intressegemenskaper. Om ett företag köper inventarier från någon som ingår i samma intressegemenskap ger det inte rätt till skattereduktion om inventarierna har använts för stadigvarande bruk hos säljaren eller hos någon annan inom intressegemenskapen. Detaljerad information kring detta finns på skatteverkets webb.