Det senaste från oss

Här hittar du de senaste nyheterna från oss, som kan vara intressanta och nyttiga för dig och ditt företag. Klicka på nyheten om du vill läsa mer.

Dessutom kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då får du alla våra senaste nyheter direkt till din mail. Fyll i dina uppgifter längst ner i sidfoten på webbsidan.

Räntor på kvarskatt och ekonomiska bedrägerier

2024-02-21

Om du som privatperson, eller ditt bolag, beräknas få kvarskatt för inkomståret 2023 så kan det vara en god idé att betala in den på skattekontot för att undvika eller minska kostnadsräntan. På kvarskatt över 30 000 kr börjar kostnadsräntan räknas från den 13 februari 2024. Vid kvarskatt under 30 000 kr börjar kostnadsräntan räknas från och med den 4 maj 2024. Fram till förfallodagen för kvarskatten betalar du så kallad låg kostnadsränta på din kvarskatt. Den låga kostnadsräntan uppgår för närvarande till 5%.

Läs mer

Dags att deklarera

2022-03-07

I år är det rekordmånga som får sina inkomstdeklarationer digitalt dvs till sin digitala brevlåda. Om du har skaffat digital brevlåda senast 24 februari 2022 så har du i dagarna fått din deklaration där, i form av en pdf-fil. I vissa digitala utskick har det blivit fel och Skatteverket har därför skickat ut ytterligare en deklaration till de berörda. Om du har fått två deklarationer i din digitala brevlåda så är det den senaste som är rätt.

Läs mer

Höjd brytpunkt för statlig skatt

2022-02-01

2021 kunde du tjäna 537 200 kr (44 700 kr/månad), utan att behöva betala statlig inkomstskatt, den s.k. brytpunkten. På inkomster över brytpunkten utgår även statlig inkomstskatt med 20% utöver den vanliga kommunalskatten.

2022 är brytpunkten höjd till 554 900 kr, vilket innebär att du kan tjäna 46 200 kr per månad utan att behöva betala den höga skatten. Om du är över 65 år vid ingången av 2022 är brytpunkten istället 618 700 kr.

Läs mer

Skattefri coronagåva även under 2021

2021-09-21

Gåvor från arbetsgivaren till de anställda är normalt sett skattepliktiga med undantag för julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Men under 2020 infördes en tillfällig skattefrihet för en extra gåva pga pandemin och det är nu beslutat att detta gäller även under 2021. Beloppet är höjt till 2 000 kr inklusive moms. Om värdet överstiger 2 000 kr ska det överskjutande beloppet beskattas som en förmån för den anställde.

Läs mer

Omställningsstöd t o m september 2021

2021-09-21

Företag som har drabbats av väsentligt minskad nettoomsättning till följd av coronapandemin kan ansöka om omställningsstöd. Stödet gäller för perioden augusti 2020 – september 2021 men i dagsläget är det endast möjligt att ansöka för perioderna juli och augusti 2021. Sista dagen att ansöka för juli är 30 september och för augusti gäller senast 8 oktober. Ansökan för september öppnar 1 oktober och stänger 29 oktober. Ansökan görs på Skatteverket.se, Mina sidor, via tjänsten Ansök om omställningsstöd

Läs mer

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för upp till två nyanställda

2021-06-03

Det så kallade växa-stödet utvidgas tillfälligt till att omfatta två anställda istället för tidigare endast en. Åtgärden är tänkt att förstärka företagens möjligheter att anställa under coronapandemin. Sedan 2017 gäller permanenta regler om att enmansföretag kan få nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första medarbetare anställs i företaget. Den här tillfälliga lagändringen innebär att den sänkta arbetsgivaravgiften ska gälla företag som inte har någon anställd tidigare och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person.

Läs mer

Förstärkta avdrag på arbetsgivaravgifter för FoU

2021-06-03

Möjligheten att göra avdrag på arbetsgivaravgiften för medarbetare som arbetar med forskning eller utveckling förstärks nu ytterligare. Redan i dag kan arbetsgivare göra avdrag för denna grupp, och enligt beslut från Riksdagen ska det högsta sammanlagda avdraget höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad. Avdraget gäller totalt för alla anställda som arbetar med forskning och utveckling hos en och samma arbetsgivare. Vidare sänks kravet på den faktiska arbetstid som den anställde ska ha arbetat med forskning och utveckling under kalendermånaden, från minst tre fjärdedelar till minst hälften av arbetstiden (och minst 15 timmar).

Läs mer

Hyresstöd möjligt att söka även 2021

2021-04-27

Hyresstödet kommer gå att söka även för perioden 1 januari till och med sista mars i år. Det har nu regeringen beslutat. Det statliga hyresstödet infördes under förra året för att tillfälligt kunna kompensera hyresvärdar som sänker hyran för sina hyresgäster som är verksamma i vissa utsatta branscher och som påverkats av pandemin. Det har framför allt handlat om att stödet riktas till vissa företag i hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln samt vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt på grund av covid-19.

Läs mer

Förlängt stöd till korttidsarbete

2021-03-01

Korttidspermitteringar innebär att anställda går ner i arbetstid under en angiven tid, samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det i ett skriftligt avtal. Företagen har kunnat permittera från mitten av mars 2020 och systemet har sedan både förstärkts och förlängts. Det gäller nu fram till och med 30 juni 2021. Ansökan öppnar den 29 mars hos Tillväxtverket och stöd kan då sökas retroaktivt från december 2020.

Läs mer

Har du anställda som är 18-23 år?

2021-01-25

Då bör du avvakta med att lämna in arbetsgivardeklarationen för januarilönerna!
Regeringen har nämligen föreslagit en sänkning av arbetsgivaravgifterna som ska godkännas av riksdagen och träda i kraft den 5/2 -21, men som ska gälla löner som är utbetalade från den 1/1 -21. Arbetsgivaravgifterna på ersättningar upp till 25 000 kr/ månad för unga, som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år, ska sänkas tillfälligt till 19,73 %. På belopp som överstiger 25 000 kr/ månad sker ingen nedsättning enligt de här reglerna. Lagen är tillfällig och ska gälla till utgången av mars 2023.

Läs mer

Ska du installera laddstolpe till elbilen?

2021-01-22

Nu kan du få skattereduktion för grön teknik. Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Läs mer

Inhyrd personal ska betala skatt i Sverige

2020-11-30

Riksdagen har nu beslutat att den så kallade 183-dagarsregeln inte ska gälla vid uthyrningssituationer från och med 1 januari 2021. Regeln har inneburit att personer som tillfälligt arbetat i Sverige på uppdrag av en utländsk arbetsgivare har sluppit att betala skatt här om vistelsen i Sverige har varit mindre än 183 dagar per år. Regelverket innebär omfattande förändringar, inte minst för utländska företag med personal i Sverige, men också för svenska företag som anlitar utländska underentreprenörer för arbete i Sverige.

Läs mer

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

2020-11-01

Ytterligare en nyhet i pandemins spår är att regeringen har beslutat om en tillfällig möjlighet för arbetsgivare att ge skattefria gåvor upp till ett värde på 1 000 kr inkl moms per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter som redan finns med t ex julgåvor. Förutsättningarna är att gåvan ges under perioden 1 juni – 31 december 2020, den får inte ges i form av pengar (eller presentkort som kan bytas mot pengar) och arbetsgivaren måste ge gåvan till alla anställda. Det behöver inte vara samma slags gåva till alla, det viktiga är att det är samma värde till alla. Uppfyller man förutsättningarna är gåvan skattefri för de anställda och en avdragsgill kostnad i företaget.

Läs mer

Fortsatt arbete hemifrån – detta är arbetsgivarens ansvar

2020-08-24

I ett led att försöka minska smittspridningen av coronaviruset gav Folkhälsomyndigheten 16 mars i år rekommendationen att så långt som möjligt arbeta hemifrån. Mångas arbetsliv kom märkbart att förändras till följd av denna rekommendation. Vi var nog många som hade hoppats på att vi skulle återgå till någon form av normaltillstånd så här efter sommaren och åter få möta våra kollegor vid kaffeautomaten.

Läs mer

Skattemässiga effekter vid lån till eget eller närståendes bolag

2020-08-24

Som vi har nämnt i tidigare nyhetsbrev har regeringen tagit fram ett flertal stödpaket för att bistå företagare i det ekonomiskt svåra läget som COVID-19 skapat. Trots stödåtgärderna kan företaget hamna i ekonomiska svårigheter och för att underlätta kassaflödet kan det vara en god idé att se över företagets betalningsrutiner för leverantörsskulder och överväga justerade betalningsvillkor för sina kunder.

Läs mer

Går det dåligt i coronatider?

2020-06-25

Se upp med förbrukat kapital, gör rätt och undvik personligt betalningsansvar!

Det är många företag som kämpar för sin överlevnad nu och i tuffa tider är det ännu viktigare att löpande hålla koll på resultatet och det egna kapitalet. När förlusterna äter upp det egna kapitalet finns en risk för personligt betalningsansvar för skulder som uppkommer i företaget. Om ni kan anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet är det bråttom att göra rätt saker för att undvika det personliga ansvaret. Hör av dig till din redovisningskonsult eller revisor direkt!

Läs mer

Omställningsstöd

2020-06-09

Det har aviserats om ett sk omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet under nuvarande kris. Vill du söka stödet får företaget eller dess moderföretag inte ha lämnat utdelning under perioden mars 2020 – juni 2021 och i vissa fall krävs det en revisors yttrande över siffrorna i din ansökan. Avsikten är att förslaget ska införas den 1 juli och att ansökningar ska vara gjorda (hos Skatteverket) innan 31 augusti. Beslut om stödet bör fattas inom kort.

Läs mer

Korttidsarbete

2020-06-09

Sedan 16 mars är det möjligt för arbetsgivare att få stöd från staten för att låta personal (inkl anställda delägare till aktiebolag) gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Vid korttidsarbete får de anställda behålla en stor del av sin ordinarie lön samtidigt som företagets personalkostnader minskar. Arbetsgivare och arbetstagare (och i vissa fall facket) måste vara överens om korttidsarbetet och fasta procentsatser gäller. OBS - om du har sökt stöd måste du göra en avstämning med Tillväxtverket i rätt tid.

Läs mer

Omsättningsbaserat omställningsstöd

2020-04-30

Regeringen har idag föreslagit ett omställningsstöd som är baserat på det omsättningstapp som företag har haft under mars och april 2020. Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet föreslås omfatta företagare som är godkända för F-skatt och bedriver näringsverksamhet i Sverige, därutöver gäller reglerna om att företaget inte får vara på obestånd etc på samma sätt som enligt stödet för korttidspermittering. Enligt beräkningar tros ca 180 000 företag ha rätt till stödet.

Läs mer

Anstånd med inbetalning av skatt med anledning av Coronaviruset – praktisk hantering

2020-03-18

Det är mycket frågor kring de nya reglerna om anstånd med inbetalning skatt med anledning av Coronaviruset. Som ni ser nedan kommer Skatteverket inte att fatta några beslut innan reglerna börjar gälla den 7 april 2020 men ansökningar som inkommer innan dess kommer inte att avvisas. Det borde därmed vara en fördel att skicka in ansökan så fort man har behov av anstånd för att inte hamna sist bland ansökningarna. Observera att anstånd endast gäller inbetalning, inte inlämnandet av skattedeklarationer.

Läs mer

Regeringens stödpaket i coronatider

2020-03-17

Att coronaviruset för med sig effekter både för individer och företag kommer inte som någon nyhet och merparten av er har säkert redan hört och läst har regeringen gått ut med förhållandevis kraftiga ekonomiska stödåtgärder. I förra veckan togs karensavdraget bort (för tiden 11/3-31/5). Den 19/3 förväntas riksdagen besluta om ett antal ytterligare åtgärder, och redan nu kan vi räkna med att dessa träder ikraft. Därutöver har Riksbanken gått in med 500 miljarder för att via bankerna stötta upp företags kreditförsörjning. Bland åtgärderna finns att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader, inför möjlighet till korttidspermittering och ger anstånd för företagens skattebetalningar.

Läs mer

Krav på elektronisk betalning för rot- och rutavdrag

2019-12-12

Från 1 januari 2020 måste kunderna betala elektroniskt när det gäller rot- och rutarbeten för att företaget som utfört tjänsterna ska få resterande ersättning utbetald från Skatteverket. Riksdagen har tagit beslutet för att försvåra för ekonomisk brottslighet och fusk med felaktiga utbetalningar för tjänster som inte har utförts eller betalats. Reglerna gäller för alla arbeten som betalas från och med 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.

Läs mer

Planera löneuttaget fram till årsskiftet

2019-12-12

När året går mot sitt slut är det läge för ägare till aktiebolag att planera sitt löneuttag. För inkomståret 2019 gäller att du kan ha en inkomst på 504 400 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt (20–25 procent). Detta utgör den så kallade brytpunkten. Notera också att högsta pensionsgrundande inkomst för inkomstår 2019 uppgår till 519 708 kr. För lönedelar över det beloppet får man som anställd alltså ingen valuta alls för de ca 31% i sociala avgifter som arbetsgivaren betalar.

Läs mer

Nya momsregler 1 jan 2020

2019-12-12

EU-kommissionen har den senaste tiden föreslagit flera reformer av momssystemet som syftar till att förbättra och modernisera momssystemet. Det centrala i förslaget består av ett nytt system för moms på gränsöverskridande leveranser av varor inom EU. Bakgrunden till förslaget om nya regler beror på att dagens momsregler är komplexa och administrativt betungande samt att det förekommer ett stort momsfusk inom EU. Man uppskattar att 50 miljarder Euro årligen försvinner genom momsbedrägerier. Även om förslaget fortfarande inte har beslutats fullt ut har EU-lagstiftaren redan antagit fyra åtgärder som är avsedda att förbättra det nuvarande systemet. Dessa så kallade ”Quick Fixes” träder i kraft från och med den 1 januari 2020 och är fyra till antalet.

Läs mer

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag ännu närmare

2019-10-14

Nu har ytterligare ett steg tagits mot att sänka kapitalkravet för aktiebolagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen och förslaget ser ut att bli verklighet från 1 januari 2020. I aktiebolagslagen finns krav på att ett aktiebolag måste ha tillgångar som minst motsvarar bolagets förpliktelser. Fram till 1 april 2010 var kravet att ett aktiebolag skulle ha 100 000 kronor i aktiekapital, men då sänktes summan till 50 000 kronor för privata aktiebolag.

Läs mer

Ny schablon från skatteverket angående sjukvårdsförsäkringar

2019-10-14

Förmån av fri hälso- och sjukvård blev skattepliktigt för anställda i juli 2018. I samband med det upplyste de olika försäkringsbolagen om hur stor del av deras sjukvårdsförsäkringar som avsåg hälso- och sjukvård, dvs hur stor del av premien som var skattepliktig förmån för de anställda, oftast 70-75%. Resterande del av premien avsåg skattefria åtgärder som t ex rehabilitering och förebyggande behandlingar.

Läs mer

Många påverkas av Brexit

2019-03-12

Den 30 mars 2019 har Storbritannien för avsikt att lämna EU (Brexit) och alla företag och privatpersoner som handlar med Storbritannien kommer att påverkas. Det är fortfarande inte klart om de lämnar EU med eller utan avtal. Om det blir utan avtal kommer utträdet att innebära att det inte kommer finnas några övergångsregler att tillämpa, Storbritannien blir då ett tredjeland direkt den 30/3 2019 i förhållande till andra EU-länder vilket påverkar bl a hur man hanterar moms och punktskatter. Om utträdet blir med avtal innebär det troligen att EUs regelverk kommer att fortsätta gälla under en övergångsperiod dvs moms och punktskatter hanteras på samma sätt som idag under en viss period.

Läs mer

Tillväxtverket ger stöd till internationalisering och digitalisering

2019-03-12

Små företag som vill ta hjälp av extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft kan ansöka om affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket. Under 2019 kan man söka inom områdena:

- Internationalisering – för företag som vill nå nya internationella marknader eller utreda frågor kopplade till Brexit
- Digitalisering – för företag som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

Läs mer

Karensdag blir karensavdrag

2019-02-12

Från 1/1 2019 ersätts karensdagen vid sjukdom med ett karensavdrag och syftet med de nya reglerna är att det ska bli mer rättvist bl a för de som arbetar oregelbundna tider. De kunde tidigare drabbas av mycket olika karensavdrag beroende på vilken dag de blev sjuka. Nu ska istället avdraget göras med 20% av den sjuklön som en genomsnittlig veckoersättning skulle ge, och därmed spelar det inte längre någon roll när sjukfrånvaron inträffar, avdraget blir lika stort oavsett hur mycket man skulle arbetat den första dagen.

Läs mer

Planera löneuttaget fram till årsskiftet

2018-12-03

När året går mot sitt slut är det läge för ägare till aktiebolag att planera sitt löneuttag. För inkomståret 2018 gäller att du kan ha en inkomst på 468 700 kr utan att behöva betala statlig inkomstskatt (20–25 procent). Detta utgör den så kallade brytpunkten. Notera också att högsta pensionsgrundande inkomst för inkomstår 2018 uppgår till 504 375 kr. För lönedelar över det beloppet får man som anställd alltså ingen valuta alls för de ca 31% i sociala avgifter som arbetsgivaren betalar.

Läs mer

Allmänna fastighetstaxeringen

2018-10-15

Nu är det dags för den allmänna fastighetstaxeringen av bl a hyreshus och industribyggnader, den kommer vart sjätte år! Skatteverket har nyligen skickat ut fastighetsdeklarationen till ägare av alla fastighetstyper utom småhus (villor) och lantbruk, om du inte har ansökt om (och erhållit) anstånd ska deklarationen lämnas in redan den 1 november 2018. Skatteverkets beslut om nya taxeringsvärden meddelas sommaren 2019 men de nya taxeringsvärdena gäller från och med den 1 januari 2019. Utgångspunkten är att taxeringsvärdet ska motsvara ca 75 % av marknadsvärdet två år innan taxeringsåret (dvs 2017).

Läs mer

Slopad skattefrihet för privat sjukvård

2018-06-19

Den 1 juli 2018 förändras förmånsreglerna när det gäller hälso- och sjukvård. Den tidigare skattefriheten för privat sjukvård och privata sjukvårdsförsäkringar kommer därmed att försvinna.
Grundprincipen för inkomstbeskattningen är att lön, förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp till beskattning. Vi har dock ett undantag när det gäller icke offentligt finansierad hälso- och sjukvård till anställda.

Läs mer

Sänkt skatt för fackligt anslutna

2018-06-19

2007 avskaffades reglerna om skattereduktion för fackföreningsavgifter, den 1 juli 2018 återinförs de igen. Regeringen och skatteutskottet anser att det är viktigt att skydda den svenska modellen där många organiserar sig fackligt och där fackförbunden och arbetstagarorganisationer är starka. Med anledning därav införs möjligheten för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 % av årsavgiften till svensk eller utländsk arbetstagarorganisation i sin deklaration.

Läs mer

Digital deklarationstjänst

2018-04-25

Nu förenklar skatteverket för dig som anlitar en revisionsbyrå eller redovisningsbyrå för att deklarera. Tidigare har byrån kunnat lämna bilagor digitalt men varit tvungna att lämna huvudblanketter och övriga upplysningar på papper. Men nu finns möjligheten att lämna in allt digitalt och du behöver bara godkänna deklarationen med din e-legitimation t ex mobilt bank-ID. Sista dagen att godkänna din deklaration är den 15/6, förutsatt att byrån har uppskov för dig.

Läs mer

GDPR – vad gäller?

2018-04-03

Alla företag och organisationer måste anpassa sig till GDPR som träder i kraft den 25 maj. Det kan kännas oöverstigligt och svårt utifrån alla skriverier som varit i pressen om böter osv. Syftet med GDPR är gott, d v s att vi alla skall ha större kontroll över vilka personuppgifter som finns registrerade om oss, och på vilket sätt och hur länge dessa hanteras.

Som organisation måste man inte vara klar och fullt GDPR-anpassad den 25 maj, men man måste ha satt igång genom att informera sig om vad som krävs och ha påbörjat arbetet med GDPR. Läs mer om vad som krävs för att uppfylla GDPR och vad man i korthet praktiskt bör göra.

Läs mer

Dags att deklarera

2018-04-03

Det finns numera många sätt att deklarera på. Ska du bara godkänna din deklaration utan att göra några ändringar eller lämna bilagor så kan du välja att deklarera i skatteverkets app, via sms eller genom att ringa. Du hittar nummer och säkerhetskoder i din deklaration. Ska du däremot göra ändringar eller lämna bilagor, t ex om du har sålt din bostad, sålt värdepapper eller är företagare, då är det skatteverkets e-tjänst, deklarera på papper eller ta hjälp av din redovisningskonsult / revisor som är aktuellt.

Läs mer

Är vd:n verkligen vd:n

2018-02-27

Flera av våra kunder har på senare tid blivit utsatta för sk vd-mail. Bedragare skickar mail som ser ut att komma från vd:n, till en medarbetare som hanterar betalningar. Hen ber om en överföring av pengar (ofta i euro eller dollar) och det är bråttom, kan du ordna det? Det är skickligt gjort och mailen ser riktiga ut, har man inte rutiner som säkrar att det är en korrekt utbetalning är det lätt hänt att pengarna går iväg till bedragarnas konto, ofta utomlands. Fenomenet kallas ”spoofing” och bedragaren har alltså inte kapat vd:ns mailbox utan bara maskerat sin adress så den ser ut att komma från vd:n. Genom att söka på företagets hemsida hittar bedragarna namn och e-postadresser på personer som kan tänkas be om en utbetalning, och på personer som kan tänkas utföra den.

Läs mer

Dyrare med tjänstebil

2018-01-22

Att ha tjänstebil kommer att bli dyrare från och med 2018. Framför allt för dem som bor i områden där trängselavgifter tas ut. Har du förmånsbil? Och kör mycket i Stockholm eller Göteborg? I så fall kommer du att påverkas av ändrade förmånsregler för tjänstebilar. Riksdagen har fattat beslut, utifrån regeringens budgetförslag tidigare i höstas, om att trängselskatten ska förmånsbeskattas separat. Det innebär att du som har en förmånsbil och passerar en betalstation måste hålla reda på om resan sker i tjänsten eller privat.

Läs mer

Uttag inför årsskiftet – maximera din utdelning

2017-12-13

Nu är det hög tid att se över företagets löneuttag för att maximera utdelningsmöjligheterna. Baker Tilly uppdaterar dig kring gällande regler och vad du bör tänka på.

– En väldigt liten miss i löneuttaget kan få stora konsekvenser, säger Jan Carlsson, auktoriserad revisor på Baker Tilly. Reglerna för hur du som fåmansföretagare blir beskattad på dina uttag av kapitalvinst regleras i de så kallade 3:12-reglerna. När regeringen 2014 beslutade att se över reglerna, då de ansågs för förmånliga, skapades en stor oro bland landets fåmansföretagare.

Läs mer