Omsättningsbaserat omställningsstöd

Regeringen har idag föreslagit ett omställningsstöd som är baserat på det omsättningstapp som företag har haft under mars och april 2020. Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet föreslås omfatta företagare som är godkända för F-skatt och bedriver näringsverksamhet i Sverige, därutöver gäller reglerna om att företaget inte får vara på obestånd etc på samma sätt som enligt stödet för korttidspermittering. Enligt beräkningar tros ca 180 000 företag ha rätt till stödet.

Stödet baseras på förlorad omsättning och för att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 tkr under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp om minst 30 % (mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019). Stödet kommer att vara mellan 22,5 % och 75 % av företagets fasta kostnader, exklusive lönekostnader, under mars och april 2020. Storleken på stödet är beroende av omsättningstappet där större nedgång ger högre stöd, 50 % i förlorad omsättning beräknas ge ett stöd om 37,5 % av de fasta kostnaderna. Maxbeloppet per företag föreslås vara 150 Mkr per företag.

 

Skatteverket kommer att administrera och utbetala stödet. Skatteverket kommer att kunna granska företag som ansöker om stödet både innan och efter ansökan, den som lämnar ansökan gör det på heder och samvete och ansvarar således för osanna uppgifter (straffsanktionerat). Felaktigt utbetalt stöd kommer att återkrävas.

 

Regeringen ska nu utforma ett konkret förslag där mer information om utformningen av förslaget, samt hur och när ansökan ska göras, kommer att ges. Förslaget, som kan behöva godkännas av EU-kommissionen, kommer genom en extra ändringsbudget som ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020.